top of page

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Na tomto místě se dozvíte, jak nakládám s osobními údaji, které mi při používání mých služeb poskytujete. Všechny údaje jsou u mě v bezpečí a vaše data nikomu neprodávám.

Tereza Mazánková, IČO: 08985383 považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR a adaptačními zákony ČR upravující tuto oblast.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm Tereza Mazánková, IČO: 08985383 eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, návodech a speciálních akcích. Žádost o vymazání je možné zaslat na tereza.mazankova@fincentrum.com . Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace související s obchodními vztahy uchovávat musíme.


Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou Terezy Mazánkové, IČO: 08985383 při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.

1) Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma: Tereza Mazánková
sídlo: Dražkovice 153
IČO: 08985383
Tel.: 604 943 610
E-mail: tereza.mazankova@fincentrum.com

2) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:

Tereza Mazánková, IČO: 08985383 zpracovává osobní údaje za několika účely, které se liší zejména subjektem osobních údajů a vztahem, který má Tereza Mazánková, IČO: 08985383 k subjektu údajů. 

  1. Osobní údaje mých klientů jsou zpracovány za účelem plnění smluv o dodávkách služeb a díla. Zpracovávám pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro plynulé a efektivní plnění smluvních závazků a zákonných povinností z nich vyplývajících. 

  2. Zpracovávám také osobní údaje subjektů za účelem poskytování informací o novinkách v našich službách a produktech, soutěžích a dalších marketingových akcích Tereza Mazánková, IČO: 08985383.

3) Právní základ pro zpracování

Veškeré osobní údaje Tereza Mazánková, IČO: 08985383 zpracovává na základě právních základů uvedených níže: 

  1. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, 

  2. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 

  3. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě, 

  4. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. 

4) Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na oprávněném zájmu

Osobní údaje zpracovávám zejména za účelem rozvoje a udržování obchodních vztahů s mými klienty nebo potenciálními partnery. Chci budovat dlouhodobé a oběma stranám prospěšné obchodní vztahy a velmi mi záleží na tom, aby moje služby a produkty co nejvíce pomáhaly mým klientům s prodejem jejich nemovitostí.

5) Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně, mohou být předány třetím stranám a to v nezbytných případech, abych zajistila plnění našich obchodních závazků nebo rozvoj obchodních vztahů. Partner, se kterým spolupracuju, pečlivě kontroluju, zda garantuje stejné principy a zásady ochrany osobních údajů jako naše společnost.

6) Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně.

Tereza Mazánková, IČO: 08985383 nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mimo země, které Evropská komise označila jako důvěryhodné z pohledu ochrany osobních údajů. 

7) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby.

Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu. U každého účelu zpracování je definována doba zpracování osobního údaje a tato doba se může lišit podle účelu a právního základu zpracování daného osobního údaje. 

8) Práva subjektů údajů.

Dle nařízení EU mají subjekty údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo odvolat kdykoli tento souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může provést buďto automatizovaně nebo písemně, a to na kontaktech uvedených výše. 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud k tomu existuje relevantní příčina.  

 

V případě, že poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v potřebné míře. V případě, že tyto údaje odmítne poskytnout, je správce oprávněn neuzavřít s daným subjektem spolupráci či jinak zabezpečit svá práva. 

bottom of page